facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Цели и задачи

CA17126

Към разбирането и моделирането на силно електронно възбуждане

 

Eлектронното възбуждане е основен процес, който възниква когато интензивно излъчване, възникващо от източници като лазери, бързи йони, рентгенови лъчи или електронни импулси взаимодсйстват с материята. Той играе освоовна рола в много приложения от обработката на материалите до медицината. До момента са разгледани само частични аспекти, свързани с електронното възбуждагане,  създадено от този тип източници. Липсата на систематична методология за опигсване на основните явлени, налага да се включат учени от различии области, теоретици, специалисти разработващи чвслсни методи и експериментатори. Една по-обща методология ще нзисква интелигентни стратегии, за да мотат съществуващите решения, които са подходящи в рамките на ограничените времеви и пространственни скали, да работят заедно в рамките на многомащабен формализъм. Настоящата СОТ акция е насочена към създаването на такава методология чрез следните подходи:

Поставяне на експерименти за валидиране на симулациите като оптимален механизъм за постигане на фундаментално разбиране на процесите в областта на интензивното електронно възбуждане. Изследваните ефскти които зависят от това дали различните основни процеси на електронно възбуждане в облъчената материя протичат последователн или едновременно (например ектон-електронно и електрои-фоннонно разсейване изискват експериментални подходи с вдременна резолюция за оценка на индивидуалния им принос и връзката с тях.

Определяне на спецификата на различните източници на лъчение върху ефектите предизвикани от електронно възбужане. Това ще позволи а бъдат свързани различия области (експериментални и теоретични), които изследват тези ефекти (например, интевнзивно лазерно облъчване в инфрачервения, видимата или ултравиолетовата области, облъчване с източници на рентгеново лъчение или облъчване с бързи йони или електрони) и ще способства за по-доброто разбиране на цялостната картина.

Определяне на стратегии за свързване на усъвършенстваните изчислителни методи, съществуващи в различните времеви и пространственни скали, което е особено важно когато например различните методи трябва да опишат процеси, които се припокриват на определени времеви скали. Това е една от основните задачи на проекта, тъй като повечето от методите работят добре в границите на своята приложимост, но връзката им с другите подходи не е проста (например молекулна динамика и кинетично уравнение на Болцман).

Предаване на новопридобитите знания в индустриалните и обществени приложения, при използване на инструментите на COST - кратки научни визите, семинари, летни школи, обучения, онлайн тулове, видеотуториали и др. В обобщение целта на тази акция е да се създаде мрежа за сътрудничество и създаване на по-изчерпателни модели.